Forum online

دلار

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1284.87 0.0000 0.0000 1285.07 1284.47 25 May
گرم 41.31 0.0000 0.0000 41.32 41.30 25 May
کیلوگرم 41309.50 0.0000 0.0000 41315.93 41296.64 25 May
تولا 481.83 0.0000 0.0000 481.90 481.68 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 14.55 0.0000 0.0000 14.55 14.54 25 May
گرم 0.47 0.0000 0.0000 0.47 0.47 25 May
کیلوگرم 467.79 0.0000 0.0000 467.79 467.47 25 May
تولا 5.46 0.0000 0.0000 5.46 5.45 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 805.50 0.0000 0.0000 806.25 804.45 25 May
گرم 25.90 0.0000 0.0000 25.92 25.86 25 May
کیلوگرم 25897.41 0.0000 0.0000 25921.52 25863.65 25 May
تولا 302.06 0.0000 0.0000 302.34 301.67 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1327.70 0.0000 0.0000 1331.35 1327.10 25 May
گرم 42.69 0.0000 0.0000 42.80 42.67 25 May
کیلوگرم 42686.51 0.0000 0.0000 42803.86 42667.22 25 May
تولا 497.89 0.0000 0.0000 499.26 497.66 25 May

یورو

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1146.23 0.0000 0.0000 1146.41 1145.88 25 May
گرم 36.85 0.0000 0.0000 36.86 36.84 25 May
کیلوگرم 36852.20 0.0000 0.0000 36857.94 36840.73 25 May
تولا 429.84 0.0000 0.0000 429.90 429.70 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 12.98 0.0000 0.0000 12.98 12.97 25 May
گرم 0.42 0.0000 0.0000 0.42 0.42 25 May
کیلوگرم 417.32 0.0000 0.0000 417.32 417.03 25 May
تولا 4.87 0.0000 0.0000 4.87 4.86 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 718.59 0.0000 0.0000 719.26 717.65 25 May
گرم 23.10 0.0000 0.0000 23.12 23.07 25 May
کیلوگرم 23103.08 0.0000 0.0000 23124.59 23072.96 25 May
تولا 269.47 0.0000 0.0000 269.72 269.12 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1184.44 0.0000 0.0000 1187.70 1183.91 25 May
گرم 38.08 0.0000 0.0000 38.19 38.06 25 May
کیلوگرم 38080.64 0.0000 0.0000 38185.33 38063.43 25 May
تولا 444.17 0.0000 0.0000 445.39 443.97 25 May

پوند

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1010.81 0.0000 0.0000 1010.96 1010.49 25 May
گرم 32.50 0.0000 0.0000 32.50 32.49 25 May
کیلوگرم 32498.18 0.0000 0.0000 32503.24 32488.07 25 May
تولا 379.05 0.0000 0.0000 379.11 378.93 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 11.45 0.0000 0.0000 11.45 11.44 25 May
گرم 0.37 0.0000 0.0000 0.37 0.37 25 May
کیلوگرم 368.01 0.0000 0.0000 368.01 367.76 25 May
تولا 4.29 0.0000 0.0000 4.29 4.29 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 633.69 0.0000 0.0000 634.28 632.86 25 May
گرم 20.37 0.0000 0.0000 20.39 20.35 25 May
کیلوگرم 20373.49 0.0000 0.0000 20392.46 20346.93 25 May
تولا 237.63 0.0000 0.0000 237.85 237.32 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1044.50 0.0000 0.0000 1047.37 1044.03 25 May
گرم 33.58 0.0000 0.0000 33.67 33.57 25 May
کیلوگرم 33581.48 0.0000 0.0000 33673.80 33566.31 25 May
تولا 391.69 0.0000 0.0000 392.77 391.51 25 May

درهم امارات

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 4719.97 0.0000 0.0000 4720.70 4718.50 25 May
گرم 151.75 0.0000 0.0000 151.77 151.70 25 May
کیلوگرم 151750.44 0.0000 0.0000 151774.07 151703.20 25 May
تولا 1769.99 0.0000 0.0000 1770.27 1769.44 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 53.45 0.0000 0.0000 53.45 53.41 25 May
گرم 1.72 0.0000 0.0000 1.72 1.72 25 May
کیلوگرم 1718.44 0.0000 0.0000 1718.44 1717.26 25 May
تولا 20.04 0.0000 0.0000 20.04 20.03 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 2959.00 0.0000 0.0000 2961.76 2955.15 25 May
گرم 95.13 0.0000 0.0000 95.22 95.01 25 May
کیلوگرم 95134.12 0.0000 0.0000 95222.70 95010.11 25 May
تولا 1109.63 0.0000 0.0000 1110.66 1108.18 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 4877.31 0.0000 0.0000 4890.71 4875.10 25 May
گرم 156.81 0.0000 0.0000 157.24 156.74 25 May
کیلوگرم 156808.91 0.0000 0.0000 157240.00 156738.05 25 May
تولا 1828.99 0.0000 0.0000 1834.02 1828.16 25 May

دلار کانادا

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1726.87 0.0000 0.0000 1727.13 1726.33 25 May
گرم 55.52 0.0000 0.0000 55.53 55.50 25 May
کیلوگرم 55519.97 0.0000 0.0000 55528.61 55502.68 25 May
تولا 647.57 0.0000 0.0000 647.68 647.37 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 19.56 0.0000 0.0000 19.56 19.54 25 May
گرم 0.63 0.0000 0.0000 0.63 0.63 25 May
کیلوگرم 628.71 0.0000 0.0000 628.71 628.28 25 May
تولا 7.33 0.0000 0.0000 7.33 7.33 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1082.59 0.0000 0.0000 1083.60 1081.18 25 May
گرم 34.81 0.0000 0.0000 34.84 34.76 25 May
کیلوگرم 34806.12 0.0000 0.0000 34838.52 34760.74 25 May
تولا 405.97 0.0000 0.0000 406.35 405.44 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1784.43 0.0000 0.0000 1789.33 1783.62 25 May
گرم 57.37 0.0000 0.0000 57.53 57.34 25 May
کیلوگرم 57370.68 0.0000 0.0000 57528.39 57344.75 25 May
تولا 669.16 0.0000 0.0000 671.00 668.86 25 May

یوان چین

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 8867.02 0.0000 0.0000 8868.40 8864.26 25 May
گرم 285.08 0.0000 0.0000 285.13 284.99 25 May
کیلوگرم 285080.98 0.0000 0.0000 285125.36 284992.23 25 May
تولا 3325.13 0.0000 0.0000 3325.65 3324.10 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 100.41 0.0000 0.0000 100.41 100.34 25 May
گرم 3.23 0.0000 0.0000 3.23 3.23 25 May
کیلوگرم 3228.29 0.0000 0.0000 3228.29 3226.07 25 May
تولا 37.65 0.0000 0.0000 37.65 37.63 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5558.84 0.0000 0.0000 5564.01 5551.59 25 May
گرم 178.72 0.0000 0.0000 178.89 178.49 25 May
کیلوگرم 178720.60 0.0000 0.0000 178887.00 178487.63 25 May
تولا 2084.57 0.0000 0.0000 2086.51 2081.85 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 9162.59 0.0000 0.0000 9187.78 9158.45 25 May
گرم 294.58 0.0000 0.0000 295.39 294.45 25 May
کیلوگرم 294583.90 0.0000 0.0000 295393.75 294450.78 25 May
تولا 3435.97 0.0000 0.0000 3445.42 3434.42 25 May

ین ژاپن

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 140461.99 0.0000 0.0000 140483.85 140418.26 25 May
گرم 4515.96 0.0000 0.0000 4516.66 4514.55 25 May
کیلوگرم 4515954.42 0.0000 0.0000 4516657.37 4514548.54 25 May
تولا 52673.28 0.0000 0.0000 52681.48 52656.89 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1590.61 0.0000 0.0000 1590.61 1589.51 25 May
گرم 51.14 0.0000 0.0000 51.14 51.10 25 May
کیلوگرم 51139.13 0.0000 0.0000 51139.13 51103.99 25 May
تولا 596.48 0.0000 0.0000 596.48 596.07 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 88057.26 0.0000 0.0000 88139.25 87942.47 25 May
گرم 2831.11 0.0000 0.0000 2833.74 2827.42 25 May
کیلوگرم 2831104.54 0.0000 0.0000 2833740.58 2827414.09 25 May
تولا 33021.50 0.0000 0.0000 33052.24 32978.45 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 145144.16 0.0000 0.0000 145543.18 145078.57 25 May
گرم 4666.49 0.0000 0.0000 4679.32 4664.38 25 May
کیلوگرم 4666489.75 0.0000 0.0000 4679318.47 4664380.92 25 May
تولا 54429.10 0.0000 0.0000 54578.73 54404.50 25 May

کرون سوئد

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 12260.49 0.0000 0.0000 12262.39 12256.67 25 May
گرم 394.18 0.0000 0.0000 394.25 394.06 25 May
کیلوگرم 394183.50 0.0000 0.0000 394244.86 394060.79 25 May
تولا 4597.69 0.0000 0.0000 4598.40 4596.25 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 138.84 0.0000 0.0000 138.84 138.74 25 May
گرم 4.46 0.0000 0.0000 4.46 4.46 25 May
کیلوگرم 4463.77 0.0000 0.0000 4463.77 4460.71 25 May
تولا 52.06 0.0000 0.0000 52.06 52.03 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 7686.24 0.0000 0.0000 7693.40 7676.22 25 May
گرم 247.12 0.0000 0.0000 247.35 246.80 25 May
کیلوگرم 247118.24 0.0000 0.0000 247348.33 246796.11 25 May
تولا 2882.34 0.0000 0.0000 2885.03 2878.59 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 12669.18 0.0000 0.0000 12704.01 12663.45 25 May
گرم 407.32 0.0000 0.0000 408.44 407.14 25 May
کیلوگرم 407323.26 0.0000 0.0000 408443.04 407139.18 25 May
تولا 4750.95 0.0000 0.0000 4764.01 4748.80 25 May

فرانک سوئیس

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1287.44 0.0000 0.0000 1287.64 1287.04 25 May
گرم 41.39 0.0000 0.0000 41.40 41.38 25 May
کیلوگرم 41392.12 0.0000 0.0000 41398.56 41379.23 25 May
تولا 482.79 0.0000 0.0000 482.87 482.64 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 14.58 0.0000 0.0000 14.58 14.57 25 May
گرم 0.47 0.0000 0.0000 0.47 0.47 25 May
کیلوگرم 468.73 0.0000 0.0000 468.73 468.41 25 May
تولا 5.47 0.0000 0.0000 5.47 5.46 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 807.11 0.0000 0.0000 807.86 806.06 25 May
گرم 25.95 0.0000 0.0000 25.97 25.92 25 May
کیلوگرم 25949.20 0.0000 0.0000 25973.36 25915.38 25 May
تولا 302.67 0.0000 0.0000 302.95 302.27 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1330.36 0.0000 0.0000 1334.01 1329.75 25 May
گرم 42.77 0.0000 0.0000 42.89 42.75 25 May
کیلوگرم 42771.89 0.0000 0.0000 42889.47 42752.56 25 May
تولا 498.88 0.0000 0.0000 500.26 498.66 25 May

روپیه هند

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 89151.99 0.0000 0.0000 89165.87 89124.24 25 May
گرم 2866.30 0.0000 0.0000 2866.75 2865.41 25 May
کیلوگرم 2866300.89 0.0000 0.0000 2866747.05 2865408.57 25 May
تولا 33432.02 0.0000 0.0000 33437.22 33421.61 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1009.57 0.0000 0.0000 1009.57 1008.87 25 May
گرم 32.46 0.0000 0.0000 32.46 32.44 25 May
کیلوگرم 32458.29 0.0000 0.0000 32458.29 32435.98 25 May
تولا 378.59 0.0000 0.0000 378.59 378.33 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 55890.42 0.0000 0.0000 55942.46 55817.57 25 May
گرم 1796.92 0.0000 0.0000 1798.59 1794.58 25 May
کیلوگرم 1796917.49 0.0000 0.0000 1798590.59 1794575.13 25 May
تولا 20958.92 0.0000 0.0000 20978.44 20931.60 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 92123.79 0.0000 0.0000 92377.05 92082.16 25 May
گرم 2961.85 0.0000 0.0000 2969.99 2960.51 25 May
کیلوگرم 2961846.49 0.0000 0.0000 2969988.94 2960508.00 25 May
تولا 34546.45 0.0000 0.0000 34641.42 34530.84 25 May

دلار‌هنگ‌کنگ

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 10085.46 0.0000 0.0000 10087.03 10082.32 25 May
گرم 324.26 0.0000 0.0000 324.31 324.15 25 May
کیلوگرم 324254.78 0.0000 0.0000 324305.25 324153.84 25 May
تولا 3782.05 0.0000 0.0000 3782.64 3780.87 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 114.21 0.0000 0.0000 114.21 114.13 25 May
گرم 3.67 0.0000 0.0000 3.67 3.67 25 May
کیلوگرم 3671.89 0.0000 0.0000 3671.89 3669.37 25 May
تولا 42.83 0.0000 0.0000 42.83 42.80 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 6322.69 0.0000 0.0000 6328.58 6314.45 25 May
گرم 203.28 0.0000 0.0000 203.47 203.01 25 May
کیلوگرم 203279.11 0.0000 0.0000 203468.38 203014.12 25 May
تولا 2371.01 0.0000 0.0000 2373.22 2367.92 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 10421.65 0.0000 0.0000 10450.30 10416.94 25 May
گرم 335.06 0.0000 0.0000 335.98 334.91 25 May
کیلوگرم 335063.53 0.0000 0.0000 335984.65 334912.11 25 May
تولا 3908.12 0.0000 0.0000 3918.86 3906.35 25 May

دلار استرالیا

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1855.35 0.0000 0.0000 1855.64 1854.77 25 May
گرم 59.65 0.0000 0.0000 59.66 59.63 25 May
کیلوگرم 59650.92 0.0000 0.0000 59660.20 59632.35 25 May
تولا 695.76 0.0000 0.0000 695.87 695.54 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 21.01 0.0000 0.0000 21.01 21.00 25 May
گرم 0.68 0.0000 0.0000 0.68 0.68 25 May
کیلوگرم 675.49 0.0000 0.0000 675.49 675.03 25 May
تولا 7.88 0.0000 0.0000 7.88 7.87 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1163.14 0.0000 0.0000 1164.23 1161.63 25 May
گرم 37.40 0.0000 0.0000 37.43 37.35 25 May
کیلوگرم 37395.86 0.0000 0.0000 37430.68 37347.11 25 May
تولا 436.18 0.0000 0.0000 436.58 435.61 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1917.20 0.0000 0.0000 1922.47 1916.33 25 May
گرم 61.64 0.0000 0.0000 61.81 61.61 25 May
کیلوگرم 61639.33 0.0000 0.0000 61808.78 61611.47 25 May
تولا 718.95 0.0000 0.0000 720.93 718.63 25 May

لیره ترکیه

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 7816.51 0.0000 0.0000 7817.72 7814.07 25 May
گرم 251.31 0.0000 0.0000 251.35 251.23 25 May
کیلوگرم 251306.34 0.0000 0.0000 251345.45 251228.10 25 May
تولا 2931.19 0.0000 0.0000 2931.65 2930.28 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 88.51 0.0000 0.0000 88.51 88.45 25 May
گرم 2.85 0.0000 0.0000 2.85 2.84 25 May
کیلوگرم 2845.82 0.0000 0.0000 2845.82 2843.86 25 May
تولا 33.19 0.0000 0.0000 33.19 33.17 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 4900.26 0.0000 0.0000 4904.82 4893.87 25 May
گرم 157.55 0.0000 0.0000 157.69 157.34 25 May
کیلوگرم 157546.88 0.0000 0.0000 157693.57 157341.51 25 May
تولا 1837.60 0.0000 0.0000 1839.31 1835.20 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 8077.06 0.0000 0.0000 8099.27 8073.41 25 May
گرم 259.68 0.0000 0.0000 260.40 259.57 25 May
کیلوگرم 259683.41 0.0000 0.0000 260397.31 259566.06 25 May
تولا 3028.90 0.0000 0.0000 3037.23 3027.53 25 May

دینار کویت

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 391.24 0.0000 0.0000 391.30 391.12 25 May
گرم 12.58 0.0000 0.0000 12.58 12.57 25 May
کیلوگرم 12578.74 0.0000 0.0000 12580.70 12574.83 25 May
تولا 146.72 0.0000 0.0000 146.74 146.67 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 4.43 0.0000 0.0000 4.43 4.43 25 May
گرم 0.14 0.0000 0.0000 0.14 0.14 25 May
کیلوگرم 142.44 0.0000 0.0000 142.44 142.35 25 May
تولا 1.66 0.0000 0.0000 1.66 1.66 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 245.27 0.0000 0.0000 245.50 244.96 25 May
گرم 7.89 0.0000 0.0000 7.89 7.88 25 May
کیلوگرم 7885.76 0.0000 0.0000 7893.10 7875.48 25 May
تولا 91.98 0.0000 0.0000 92.06 91.86 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 404.28 0.0000 0.0000 405.40 404.10 25 May
گرم 13.00 0.0000 0.0000 13.03 12.99 25 May
کیلوگرم 12998.04 0.0000 0.0000 13033.78 12992.17 25 May
تولا 151.61 0.0000 0.0000 152.02 151.54 25 May

رینگیت مالزی

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5383.61 0.0000 0.0000 5384.44 5381.93 25 May
گرم 173.09 0.0000 0.0000 173.11 173.03 25 May
کیلوگرم 173086.80 0.0000 0.0000 173113.74 173032.92 25 May
تولا 2018.85 0.0000 0.0000 2019.17 2018.22 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 60.96 0.0000 0.0000 60.96 60.92 25 May
گرم 1.96 0.0000 0.0000 1.96 1.96 25 May
کیلوگرم 1960.05 0.0000 0.0000 1960.05 1958.71 25 May
تولا 22.86 0.0000 0.0000 22.86 22.85 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 3375.05 0.0000 0.0000 3378.19 3370.65 25 May
گرم 108.51 0.0000 0.0000 108.61 108.37 25 May
کیلوگرم 108510.14 0.0000 0.0000 108611.17 108368.69 25 May
تولا 1265.64 0.0000 0.0000 1266.82 1263.99 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5563.06 0.0000 0.0000 5578.36 5560.55 25 May
گرم 178.86 0.0000 0.0000 179.35 178.78 25 May
کیلوگرم 178856.50 0.0000 0.0000 179348.19 178775.67 25 May
تولا 2086.15 0.0000 0.0000 2091.89 2085.21 25 May

کرون نروژ

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 11158.07 0.0000 0.0000 11159.80 11154.59 25 May
گرم 358.74 0.0000 0.0000 358.80 358.63 25 May
کیلوگرم 358739.95 0.0000 0.0000 358795.79 358628.27 25 May
تولا 4184.28 0.0000 0.0000 4184.93 4182.98 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 126.36 0.0000 0.0000 126.36 126.27 25 May
گرم 4.06 0.0000 0.0000 4.06 4.06 25 May
کیلوگرم 4062.41 0.0000 0.0000 4062.41 4059.62 25 May
تولا 47.38 0.0000 0.0000 47.38 47.35 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 6995.12 0.0000 0.0000 7001.64 6986.00 25 May
گرم 224.90 0.0000 0.0000 225.11 224.61 25 May
کیلوگرم 224898.26 0.0000 0.0000 225107.66 224605.10 25 May
تولا 2623.17 0.0000 0.0000 2625.62 2619.75 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 11530.01 0.0000 0.0000 11561.71 11524.80 25 May
گرم 370.70 0.0000 0.0000 371.72 370.53 25 May
کیلوگرم 370698.23 0.0000 0.0000 371717.32 370530.71 25 May
تولا 4323.76 0.0000 0.0000 4335.64 4321.80 25 May

روپیه پاکستان

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 196585.11 0.0000 0.0000 196615.71 196523.91 25 May
گرم 6320.36 0.0000 0.0000 6321.34 6318.39 25 May
کیلوگرم 6320353.34 0.0000 0.0000 6321337.15 6318385.71 25 May
تولا 73719.47 0.0000 0.0000 73730.95 73696.52 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 2226.15 0.0000 0.0000 2226.15 2224.62 25 May
گرم 71.57 0.0000 0.0000 71.57 71.52 25 May
کیلوگرم 71572.33 0.0000 0.0000 71572.33 71523.14 25 May
تولا 834.81 0.0000 0.0000 834.81 834.23 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 123241.50 0.0000 0.0000 123356.25 123080.85 25 May
گرم 3962.31 0.0000 0.0000 3966.00 3957.14 25 May
کیلوگرم 3962303.28 0.0000 0.0000 3965992.57 3957138.26 25 May
تولا 46215.60 0.0000 0.0000 46258.63 46155.35 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 203138.10 0.0000 0.0000 203696.55 203046.30 25 May
گرم 6531.04 0.0000 0.0000 6549.00 6528.09 25 May
کیلوگرم 6531036.70 0.0000 0.0000 6548991.27 6528085.26 25 May
تولا 76176.84 0.0000 0.0000 76386.26 76142.42 25 May

ریال قطر

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 4679.88 0.0000 0.0000 4680.61 4678.43 25 May
گرم 150.46 0.0000 0.0000 150.49 150.41 25 May
کیلوگرم 150461.59 0.0000 0.0000 150485.01 150414.75 25 May
تولا 1754.96 0.0000 0.0000 1755.23 1754.41 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 53.00 0.0000 0.0000 53.00 52.96 25 May
گرم 1.70 0.0000 0.0000 1.70 1.70 25 May
کیلوگرم 1703.84 0.0000 0.0000 1703.84 1702.67 25 May
تولا 19.87 0.0000 0.0000 19.87 19.86 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 2933.87 0.0000 0.0000 2936.60 2930.05 25 May
گرم 94.33 0.0000 0.0000 94.41 94.20 25 May
کیلوگرم 94326.13 0.0000 0.0000 94413.95 94203.17 25 May
تولا 1100.20 0.0000 0.0000 1101.23 1098.77 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 4835.88 0.0000 0.0000 4849.18 4833.70 25 May
گرم 155.48 0.0000 0.0000 155.90 155.41 25 May
کیلوگرم 155477.09 0.0000 0.0000 155904.52 155406.83 25 May
تولا 1813.46 0.0000 0.0000 1818.44 1812.64 25 May

روبل روسیه

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 82849.57 0.0000 0.0000 82862.47 82823.78 25 May
گرم 2663.68 0.0000 0.0000 2664.09 2662.85 25 May
کیلوگرم 2663673.67 0.0000 0.0000 2664088.29 2662844.43 25 May
تولا 31068.61 0.0000 0.0000 31073.45 31058.94 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 938.20 0.0000 0.0000 938.20 937.55 25 May
گرم 30.16 0.0000 0.0000 30.16 30.14 25 May
کیلوگرم 30163.71 0.0000 0.0000 30163.71 30142.98 25 May
تولا 351.82 0.0000 0.0000 351.82 351.58 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 51939.36 0.0000 0.0000 51987.73 51871.66 25 May
گرم 1669.89 0.0000 0.0000 1671.44 1667.71 25 May
کیلوگرم 1669888.11 0.0000 0.0000 1671442.94 1667711.35 25 May
تولا 19477.28 0.0000 0.0000 19495.41 19451.89 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 85611.29 0.0000 0.0000 85846.65 85572.60 25 May
گرم 2752.47 0.0000 0.0000 2760.03 2751.22 25 May
کیلوگرم 2752464.87 0.0000 0.0000 2760031.71 2751221.00 25 May
تولا 32104.26 0.0000 0.0000 32192.52 32089.75 25 May

ریال عربستان

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 4818.78 0.0000 0.0000 4819.53 4817.28 25 May
گرم 154.93 0.0000 0.0000 154.95 154.88 25 May
کیلوگرم 154927.14 0.0000 0.0000 154951.26 154878.91 25 May
تولا 1807.04 0.0000 0.0000 1807.32 1806.48 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 54.57 0.0000 0.0000 54.57 54.53 25 May
گرم 1.75 0.0000 0.0000 1.75 1.75 25 May
کیلوگرم 1754.41 0.0000 0.0000 1754.41 1753.21 25 May
تولا 20.46 0.0000 0.0000 20.46 20.45 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 3020.95 0.0000 0.0000 3023.76 3017.01 25 May
گرم 97.13 0.0000 0.0000 97.22 97.00 25 May
کیلوگرم 97125.64 0.0000 0.0000 97216.07 96999.03 25 May
تولا 1132.86 0.0000 0.0000 1133.91 1131.38 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 4979.41 0.0000 0.0000 4993.10 4977.16 25 May
گرم 160.09 0.0000 0.0000 160.53 160.02 25 May
کیلوگرم 160091.50 0.0000 0.0000 160531.61 160019.16 25 May
تولا 1867.28 0.0000 0.0000 1872.41 1866.43 25 May

دلار سنگاپور

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1767.47 0.0000 0.0000 1767.74 1766.92 25 May
گرم 56.83 0.0000 0.0000 56.83 56.81 25 May
کیلوگرم 56825.35 0.0000 0.0000 56834.19 56807.66 25 May
تولا 662.80 0.0000 0.0000 662.90 662.59 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 20.01 0.0000 0.0000 20.01 20.00 25 May
گرم 0.64 0.0000 0.0000 0.64 0.64 25 May
کیلوگرم 643.50 0.0000 0.0000 643.50 643.05 25 May
تولا 7.51 0.0000 0.0000 7.51 7.50 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1108.05 0.0000 0.0000 1109.08 1106.60 25 May
گرم 35.62 0.0000 0.0000 35.66 35.58 25 May
کیلوگرم 35624.47 0.0000 0.0000 35657.64 35578.04 25 May
تولا 415.52 0.0000 0.0000 415.90 414.98 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1826.38 0.0000 0.0000 1831.41 1825.56 25 May
گرم 58.72 0.0000 0.0000 58.88 58.69 25 May
کیلوگرم 58719.57 0.0000 0.0000 58881.00 58693.03 25 May
تولا 684.89 0.0000 0.0000 686.78 684.59 25 May

کرون دانمارک

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 8563.79 0.0000 0.0000 8565.12 8561.12 25 May
گرم 275.33 0.0000 0.0000 275.38 275.25 25 May
کیلوگرم 275331.94 0.0000 0.0000 275374.80 275246.23 25 May
تولا 3211.42 0.0000 0.0000 3211.92 3210.42 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 96.98 0.0000 0.0000 96.98 96.91 25 May
گرم 3.12 0.0000 0.0000 3.12 3.12 25 May
کیلوگرم 3117.89 0.0000 0.0000 3117.89 3115.74 25 May
تولا 36.37 0.0000 0.0000 36.37 36.34 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5368.74 0.0000 0.0000 5373.74 5361.74 25 May
گرم 172.61 0.0000 0.0000 172.77 172.38 25 May
کیلوگرم 172608.81 0.0000 0.0000 172769.52 172383.81 25 May
تولا 2013.28 0.0000 0.0000 2015.15 2010.65 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 8849.25 0.0000 0.0000 8873.58 8845.25 25 May
گرم 284.51 0.0000 0.0000 285.29 284.38 25 May
کیلوگرم 284509.89 0.0000 0.0000 285292.04 284381.31 25 May
تولا 3318.47 0.0000 0.0000 3327.60 3316.97 25 May
نسبت قیمت طلا؟ نقره پلاتین پالادیوم داو جونز نفت خام XAU HUI S&P 500
طلا 88.41 1.60 0.98 0.05 21.77 19.30 8.62 0.45